Tag Archive : Nokian Hakkapeliitta R3

Při výběru zimních pneumatik není výběr vždy tak snadný. U stejného výrobce pneumatik mají obvykle ve svém sortimentu několik pneumatik, takže to není vždy přímé rozhodnutí. Pokud jste se již rozhodli, že chcete zimní pneumatiky a nechcete pneumatiky s hroty, pak vám zbývají pneumatiky s hroty bez pneumatik a v některých případech i zimní pneumatiky do každého počasí, které jsou vždy s hroty, protože lze použít celoročně. Stále můžete mít na výběr 5-7 pneumatik.

Podíváte-li se např. řada pneumatik od Nokian Tyres, která je předním výrobcem zimních pneumatik. Pocházejí z Finska a mají schopnost kombinovat vysokou kvalitu s drsnými zimními podmínkami, které jsou ve Finsku během zimy. Vlastní také jedno z nejznámějších zimních testovacích zařízení, často nazývané „Bílé peklo“. Podmínky, které zde panují, jsou jedny z nejtvrdších, kterým můžete čelit, což z něj dělá perfektní testovací místo pro zimní pneumatiky, které musí vynikat v obtížných podmínkách.

Máte dvě různé pneumatiky bez hrotu s názvem Nokian Snowproof, kde jedna má za jménem písmeno „P“. Tato pneumatika je vyrobena pro středoevropské podmínky, kde máte během zimy nejrůznější podmínky, ale přesto si chcete zajistit, abyste měli během zimy tu nejlepší bezpečnost. Nokian Snowproof P jsou určeny pro rychlejší automobily, které umožňují vysoké rychlosti, takže můžete své sportovní auto snadno používat na dálnici Autobahn při vysokých rychlostech bez obav.

Pak máte Nokian Hakkapeliitta R3, která nese slavný název Hakkapeliitta známý také z jejich nabídky pneumatik s hroty. Jedná se o severskou zimní pneumatiku, která zvládne i ty nejnáročnější zimní podmínky. Tyto pneumatiky jsou ideální pro oblasti, které mají během zimní sezóny dlouhé a tuhé zimy. Používají kryokrystaly jako uchopující částice a mají dezén běhounu, který zahrnuje lamely pro lepší přilnavost na sněhu i ledu a dobře se přizpůsobuje jakýmkoli jízdním a povětrnostním podmínkám. Tyto pneumatiky se také doporučují pro elektrická vozidla a hybridy, které vyžadují pneumatiky s nízkým valivým odporem a odolnou proti opotřebení.

Konečně máte Nokian WR A4 a Nokian WR D4, kde Nokian WR A4 je verze pro sportovní automobily a Nokian WR D4 je pro normální osobní automobily. Obě verze se také doporučují pro elektromobily a hybridy. Vykazují velkou přilnavost na různých površích, které se vyskytly během měnících se povětrnostních podmínek. To je také zaměřeno na střední Evropu, kde se musíte přizpůsobit tomu, že budete mít během stejného dne někdy suché, mokré nebo pak zasněžené podmínky, a přitom si během jízdy můžete zůstat v bezpečí. S celou řadou pneumatik Nokian budete mít na zimních površích vždy skvělou přilnavost, i když se vydáte na jejich celoroční pneumatiky schválené pro zimu, zvané Nokian Weatherproof nebo Nokian Seasonproof.

Další informace o pneumatikách bez hrotů naleznete na adrese: https://www.nokiantyres.cz/

When you select winter tyres, the selection isn’t always that easy. Within the same tyre manufacturer they tend to have several tyres in their range, so it isn’t always a straight forward decision. If you have already decided that you want winter tyres and you don’t want studded tyres, then you have the non-studded tyre option left and in some cases also the winter approved all-weather tyres that are always non-studded, as they can be used all-year round. You might still have 5-7 tyres to choose from.

If you look at e.g. the range of tyres from Nokian Tyres, which is the leading manufacturer when it comes to winter tyres. Being from Finland they have the ability to combine the high quality with the severe winter conditions that are present in Finland during the winter. They also own one of the most famous winter testing facilities, often called “The White Hell”. The conditions that prevail there are some of the toughest you can face, which makes it a perfect testing site for winter tyres that have to excel in difficult conditions.

You have two different non-studded tyres named Nokian Snowproof, where one has the letter “P” after the name. This tyre is made for Central European conditions where you have more varying conditions during the winter, but still want to ensure that you have he best safety during the winter. The Nokian Snowproof P are aimed for faster automobiles that allow for high speeds, so that you can easily use your sports car on Autobahn at high speeds without having to worry.

You then have the Nokian Hakkapeliitta R3, which carries the famous Hakkapeliitta name also know from their studded tyre range. This is a Nordic winter tyre that can handle the harshest winter conditions. These tyres are perfect for areas that have long and harsh winters during the winter season. They use cryo-crystals as gripping particles and have a tread design that includes sipes for superior grip on both snow and ice and adapts well to any driving and weather conditions. These tyres are also recommended for electric vehicles and hybrids, that require tyres with low rolling resistance and wear resistant rubber compound.

Finally you have the Nokian WR A4 and Nokian WR D4, where the Nokian WR A4 is the version for sporty cars and the Nokian WR D4 is for normal passenger cars. Both versions are also recommended for electric cars and hybrids. They exhibit great grip on different surfaces experienced during changing weather conditions. This is also aimed for Central Europe where you have to adapt to having sometimes dry, wet or then snowy conditions during the same day, while still being able to remain safe while driving. With the whole Nokian range of tyres, you will always have great grip on winter surfaces, even if you go for their winter approved all-season tyres, called Nokian Weatherproof or Nokian Seasonproof.

For more information regarding non-studded tyres, visit: https://www.nokiantyres.com/

Lorsque vous choisissez des pneus hiver, la sélection n’est pas toujours aussi facile. Au sein d’un même fabricant de pneus, ils ont tendance à avoir plusieurs pneus dans leur gamme, de sorte qu’il n’est pas toujours facile de prendre une décision. Si vous avez déjà décidé que vous voulez des pneus hiver et que vous ne voulez pas de pneus cloutés, il vous reste l’option des pneus non cloutés et, dans certains cas, des pneus toutes saisons approuvées pour l’hiver qui sont toujours non cloutés, car ils peuvent être utilisés toute l’année. Vous avez peut-être encore le choix entre 5 et 7 pneus différents.

Si vous regardez par exemple la gamme de pneus de Nokian Tyres, qui est le premier fabricant de pneus hiver. Étant originaires de Finlande, ils ont la capacité de combiner la haute qualité avec les conditions hivernales sévères qui sont présentes en Finlande pendant l’hiver. Ils possèdent également l’une des plus célèbres installations d’essais hivernaux, appelée « l’enfer blanc ». Les conditions qui y règnent sont parmi les plus dures que l’on puisse affronter, ce qui en fait un site d’essai parfait pour les pneus hiver qui doivent exceller dans des conditions difficiles.

Vous avez deux pneus non cloutés différents appelés Nokian Snowproof, dont l’un porte la lettre « P » après le nom. Ce pneu est conçu pour les conditions d’Europe centrale où les conditions sont plus variables en hiver, mais où l’on veut quand même assurer la meilleure sécurité possible pendant l’hiver. Les Nokian Snowproof P sont destinés aux automobiles plus rapides qui permettent des vitesses élevées, de sorte que vous pouvez facilement utiliser votre voiture de sport sur l’autoroute à grande vitesse sans avoir à vous inquiéter.

Vous avez ensuite le Nokian Hakkapeliitta R3, qui porte le célèbre nom Hakkapeliitta, également connu pour sa gamme de pneus cloutés. Il s’agit d’un pneu hiver nordique qui peut supporter les conditions hivernales les plus rudes. Ces pneus sont parfaits pour les régions qui connaissent des hivers longs et rigoureux pendant la saison hivernale. Ils utilisent des cristaux comme particules d’adhérence et ont une bande de roulement qui comprend des lamelles pour une meilleure adhérence sur la neige et la glace et qui s’adapte bien à toutes les conditions de conduite et météorologiques. Ces pneus sont également recommandés pour les véhicules électriques et hybrides, qui nécessitent des pneus ayant une faible résistance au roulement et un composé de caoutchouc résistant à l’usure.

Enfin, vous avez le Nokian WR A4 et le Nokian WR D4, où le Nokian WR A4 est la version pour les voitures de sport et le Nokian WR D4 celle pour les voitures particulières normales. Les deux versions sont également recommandées pour les voitures électriques et hybrides. Ils font preuve d’une grande adhérence sur différentes surfaces lors de changements de conditions météorologiques. Ils sont destinés à l’Europe centrale où il faut s’adapter à des conditions parfois sèches, humides ou ensuite enneigées le même jour, tout en restant en sécurité pendant la conduite. Avec toute la gamme de pneus Nokian, vous aurez toujours une excellente adhérence sur les surfaces hivernales, même si vous optez pour leurs pneus toutes saisons approuvées pour l’hiver, appelés Nokian Weatherproof ou Nokian Seasonproof.

Pour plus d’informations sur les pneus non cloutés, consultez le site : https://www.nokiantyres.fr/