Category Archive : Language

SUV Winterreifen

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie auch im Winter mit Ihrem SUV sicher unterwegs sind, dann stellen Sie sicher, dass Sie einen Satz hochwertiger SUV Winterreifen kaufen. Hochwertige Winterreifen verfügen über alle neuen Eigenschaften, um eine optimale Haftung bei allen möglichen Konditionen zu gewährleisten. Es spielt keine Rolle, ob Sie sich für Spikesreifen oder Haftreifen entscheiden, weil beide eine gute Leistung bieten werden, solange ihre Qualität gut ist.

Wenn Sie viel auf vereisten Oberflächen fahren, dann ist es aber wahrscheinlich besser Spikesreifen zu wählen, um mit diesen anspruchsvollen Oberflächen besser klarzukommen. Sie bieten die beste Haftung, weil sich die Spikes in das Eis graben und Ihnen eine gute Kontrolle über Ihr Fahrzeug ermöglichen. Wenn Sie hauptsächlich auf Schnee fahren, dann können Sie genauso gut Haftreifen wählen. Sie bieten etwas mehr Flexibilität, weil sie überall erlaubt sind und es keine Einschränkungen gibt, wie z.B. an welchen Tagen man sie nutzen kann oder ob man sie überhaupt verwenden kann.

Wenn Sie exzellente Winterreifen haben, dann können Sie auch auf rutschigen Oberflächen sicherer und kontrollierter fahren. Sie werden beim Beschleunigen und Bremsen und auch in Kurven eine sehr gute Haftung haben. Das wird Ihnen das Fahren erleichtern, weil Sie weniger rutschen und eine bessere Traktion haben werden und das in Kombination mit einem geringeren Rollwiderstand für eine geringere Reifenabnutzung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

Weitere Informationen zu hochwertigen Winterreifen können Sie hier finden: https://www.nokiantyres.de/

Při výběru zimních pneumatik není výběr vždy tak snadný. U stejného výrobce pneumatik mají obvykle ve svém sortimentu několik pneumatik, takže to není vždy přímé rozhodnutí. Pokud jste se již rozhodli, že chcete zimní pneumatiky a nechcete pneumatiky s hroty, pak vám zbývají pneumatiky s hroty bez pneumatik a v některých případech i zimní pneumatiky do každého počasí, které jsou vždy s hroty, protože lze použít celoročně. Stále můžete mít na výběr 5-7 pneumatik.

Podíváte-li se např. řada pneumatik od Nokian Tyres, která je předním výrobcem zimních pneumatik. Pocházejí z Finska a mají schopnost kombinovat vysokou kvalitu s drsnými zimními podmínkami, které jsou ve Finsku během zimy. Vlastní také jedno z nejznámějších zimních testovacích zařízení, často nazývané „Bílé peklo“. Podmínky, které zde panují, jsou jedny z nejtvrdších, kterým můžete čelit, což z něj dělá perfektní testovací místo pro zimní pneumatiky, které musí vynikat v obtížných podmínkách.

Máte dvě různé pneumatiky bez hrotu s názvem Nokian Snowproof, kde jedna má za jménem písmeno „P“. Tato pneumatika je vyrobena pro středoevropské podmínky, kde máte během zimy nejrůznější podmínky, ale přesto si chcete zajistit, abyste měli během zimy tu nejlepší bezpečnost. Nokian Snowproof P jsou určeny pro rychlejší automobily, které umožňují vysoké rychlosti, takže můžete své sportovní auto snadno používat na dálnici Autobahn při vysokých rychlostech bez obav.

Pak máte Nokian Hakkapeliitta R3, která nese slavný název Hakkapeliitta známý také z jejich nabídky pneumatik s hroty. Jedná se o severskou zimní pneumatiku, která zvládne i ty nejnáročnější zimní podmínky. Tyto pneumatiky jsou ideální pro oblasti, které mají během zimní sezóny dlouhé a tuhé zimy. Používají kryokrystaly jako uchopující částice a mají dezén běhounu, který zahrnuje lamely pro lepší přilnavost na sněhu i ledu a dobře se přizpůsobuje jakýmkoli jízdním a povětrnostním podmínkám. Tyto pneumatiky se také doporučují pro elektrická vozidla a hybridy, které vyžadují pneumatiky s nízkým valivým odporem a odolnou proti opotřebení.

Konečně máte Nokian WR A4 a Nokian WR D4, kde Nokian WR A4 je verze pro sportovní automobily a Nokian WR D4 je pro normální osobní automobily. Obě verze se také doporučují pro elektromobily a hybridy. Vykazují velkou přilnavost na různých površích, které se vyskytly během měnících se povětrnostních podmínek. To je také zaměřeno na střední Evropu, kde se musíte přizpůsobit tomu, že budete mít během stejného dne někdy suché, mokré nebo pak zasněžené podmínky, a přitom si během jízdy můžete zůstat v bezpečí. S celou řadou pneumatik Nokian budete mít na zimních površích vždy skvělou přilnavost, i když se vydáte na jejich celoroční pneumatiky schválené pro zimu, zvané Nokian Weatherproof nebo Nokian Seasonproof.

Další informace o pneumatikách bez hrotů naleznete na adrese: https://www.nokiantyres.cz/

When you select winter tyres, the selection isn’t always that easy. Within the same tyre manufacturer they tend to have several tyres in their range, so it isn’t always a straight forward decision. If you have already decided that you want winter tyres and you don’t want studded tyres, then you have the non-studded tyre option left and in some cases also the winter approved all-weather tyres that are always non-studded, as they can be used all-year round. You might still have 5-7 tyres to choose from.

If you look at e.g. the range of tyres from Nokian Tyres, which is the leading manufacturer when it comes to winter tyres. Being from Finland they have the ability to combine the high quality with the severe winter conditions that are present in Finland during the winter. They also own one of the most famous winter testing facilities, often called “The White Hell”. The conditions that prevail there are some of the toughest you can face, which makes it a perfect testing site for winter tyres that have to excel in difficult conditions.

You have two different non-studded tyres named Nokian Snowproof, where one has the letter “P” after the name. This tyre is made for Central European conditions where you have more varying conditions during the winter, but still want to ensure that you have he best safety during the winter. The Nokian Snowproof P are aimed for faster automobiles that allow for high speeds, so that you can easily use your sports car on Autobahn at high speeds without having to worry.

You then have the Nokian Hakkapeliitta R3, which carries the famous Hakkapeliitta name also know from their studded tyre range. This is a Nordic winter tyre that can handle the harshest winter conditions. These tyres are perfect for areas that have long and harsh winters during the winter season. They use cryo-crystals as gripping particles and have a tread design that includes sipes for superior grip on both snow and ice and adapts well to any driving and weather conditions. These tyres are also recommended for electric vehicles and hybrids, that require tyres with low rolling resistance and wear resistant rubber compound.

Finally you have the Nokian WR A4 and Nokian WR D4, where the Nokian WR A4 is the version for sporty cars and the Nokian WR D4 is for normal passenger cars. Both versions are also recommended for electric cars and hybrids. They exhibit great grip on different surfaces experienced during changing weather conditions. This is also aimed for Central Europe where you have to adapt to having sometimes dry, wet or then snowy conditions during the same day, while still being able to remain safe while driving. With the whole Nokian range of tyres, you will always have great grip on winter surfaces, even if you go for their winter approved all-season tyres, called Nokian Weatherproof or Nokian Seasonproof.

For more information regarding non-studded tyres, visit: https://www.nokiantyres.com/

Lorsque vous choisissez des pneus hiver, la sélection n’est pas toujours aussi facile. Au sein d’un même fabricant de pneus, ils ont tendance à avoir plusieurs pneus dans leur gamme, de sorte qu’il n’est pas toujours facile de prendre une décision. Si vous avez déjà décidé que vous voulez des pneus hiver et que vous ne voulez pas de pneus cloutés, il vous reste l’option des pneus non cloutés et, dans certains cas, des pneus toutes saisons approuvées pour l’hiver qui sont toujours non cloutés, car ils peuvent être utilisés toute l’année. Vous avez peut-être encore le choix entre 5 et 7 pneus différents.

Si vous regardez par exemple la gamme de pneus de Nokian Tyres, qui est le premier fabricant de pneus hiver. Étant originaires de Finlande, ils ont la capacité de combiner la haute qualité avec les conditions hivernales sévères qui sont présentes en Finlande pendant l’hiver. Ils possèdent également l’une des plus célèbres installations d’essais hivernaux, appelée « l’enfer blanc ». Les conditions qui y règnent sont parmi les plus dures que l’on puisse affronter, ce qui en fait un site d’essai parfait pour les pneus hiver qui doivent exceller dans des conditions difficiles.

Vous avez deux pneus non cloutés différents appelés Nokian Snowproof, dont l’un porte la lettre « P » après le nom. Ce pneu est conçu pour les conditions d’Europe centrale où les conditions sont plus variables en hiver, mais où l’on veut quand même assurer la meilleure sécurité possible pendant l’hiver. Les Nokian Snowproof P sont destinés aux automobiles plus rapides qui permettent des vitesses élevées, de sorte que vous pouvez facilement utiliser votre voiture de sport sur l’autoroute à grande vitesse sans avoir à vous inquiéter.

Vous avez ensuite le Nokian Hakkapeliitta R3, qui porte le célèbre nom Hakkapeliitta, également connu pour sa gamme de pneus cloutés. Il s’agit d’un pneu hiver nordique qui peut supporter les conditions hivernales les plus rudes. Ces pneus sont parfaits pour les régions qui connaissent des hivers longs et rigoureux pendant la saison hivernale. Ils utilisent des cristaux comme particules d’adhérence et ont une bande de roulement qui comprend des lamelles pour une meilleure adhérence sur la neige et la glace et qui s’adapte bien à toutes les conditions de conduite et météorologiques. Ces pneus sont également recommandés pour les véhicules électriques et hybrides, qui nécessitent des pneus ayant une faible résistance au roulement et un composé de caoutchouc résistant à l’usure.

Enfin, vous avez le Nokian WR A4 et le Nokian WR D4, où le Nokian WR A4 est la version pour les voitures de sport et le Nokian WR D4 celle pour les voitures particulières normales. Les deux versions sont également recommandées pour les voitures électriques et hybrides. Ils font preuve d’une grande adhérence sur différentes surfaces lors de changements de conditions météorologiques. Ils sont destinés à l’Europe centrale où il faut s’adapter à des conditions parfois sèches, humides ou ensuite enneigées le même jour, tout en restant en sécurité pendant la conduite. Avec toute la gamme de pneus Nokian, vous aurez toujours une excellente adhérence sur les surfaces hivernales, même si vous optez pour leurs pneus toutes saisons approuvées pour l’hiver, appelés Nokian Weatherproof ou Nokian Seasonproof.

Pour plus d’informations sur les pneus non cloutés, consultez le site : https://www.nokiantyres.fr/

Sommerreifen

Wir sind uns alle einig, dass Sie für die Sicherheit Ihrer Familie während der Fahrt bei winterlichen Konditionen die besten Reifen für das Fahrzeug und für die Fahrkonditionen benötigen. Auch das Familienauto sollte ein sicheres Auto sein, am besten so sicher wie möglich. Wenn Sie während des Winters fahren, dann sind ein sicheres Auto, hochwertige Winterreifen und eine verantwortungsvolle Fahrweise die besten Methoden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die meisten Menschen denken sehr sorgfältig darüber nach, welches Auto sie kaufen sollten. Sie sollten sicherstellen, dass es die passende Sicherheitsausstattung hat, wie z.B. Airbags und ein ABS-System und gut bei Crashtests abschneidet. Bei der Wahl der Reifen sind sie aber oftmals nicht so sorgfältig wie bei der Wahl des Autos, obwohl es egal ist wie gut Ihr Auto ist, wenn Sie schlechte Reifen verwenden.

Sie müssen hochwertige Reifen wählen, die für den Winter zugelassen wurden, um sicherzustellen, dass Sie und Ihre Familie sicher sind. Winterreifen sollten immer das Schneeflocken-Symbol (3PMSF) haben und nicht nur das M+S-Symbol. Stellen Sie sicher, dass Sie sich nur für qualitativ hochwertige Winterreifen entscheiden. Hochwertige Reifen haben einen geringeren Rollwiderstand, wodurch der Benzinverbrauch geringer sein wird. Sie werden sich auch langsam abnutzen und dadurch länger halten. Sie wurden rigoros getestet und werden deswegen meistens billigere Reifen in Punkto Sicherheit und Fahrleistung überbieten. Das ist definitiv bei herausfordernden Winterbedingungen der Fall, wenn Sie die bestmöglichen Winterreifen benötigen.

Bei Winterreifen haben Sie die Wahl zwischen Spikesreifen und Haftreifen. Spikesreifen enthalten, wie der Name schon andeutet, Spikes. Diese metallischen Spikes helfen zusätzliche Reibung zwischen dem Reifen und der Straßenoberfläche zu erzeugen, besonders auf Eis, weil sich die Spikes in das Eis bohren können. Das wird Ihnen helfen Ihr Fahrzeug zu kontrollieren und Ihr Fahrzeug auf Eis effektiv zum Stillstand bringen zu können. Haftreifen haben ein bestimmtes Profilmuster und bestehen aus einer besonderen Gummimischung mit Haftpartikeln, um Reibung zwischen dem Reifen und der Oberfläche zu erzeugen. Beide Optionen sind gut für das Fahren im Winter und werden für Ihre Sicherheit auf der Straße sorgen. Die Frage bei der Wahl der Reifen ist eher auf welcher Oberfläche Sie hauptsächlich fahren.

Wenn es an Ihrem Wohnort mehr eisige Straßen gibt, weil Sie in der Nähe der Küste oder großer Seen leben, dann sind Spikesreifen besser, weil Sie besser für Eis geeignet sind. Diese Reifen werden Ihnen die beste Haftung auf Eis und festgefahrenem Schnee bieten. Für verschneite Straßen können Sie sich entweder für Spikesreifen oder Haftreifen entscheiden. Es ist wichtig, dass Sie einen hochwertigen Winterreifen wählen, der für das Fahren im Winter zugelassen wurde und dass Sie sicherstellen, dass Sie und Ihre Familie sicher auf den winterlichen Straßen unterwegs sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Reifen vor dem Eintreffen des Winterwetters an Ihrem Auto anbringen und nach dem Winter wieder auf Sommerreifen wechseln.

Weitere Informationen zu hochwertigen Reifen, die für den Wintereinsatz zugelassen sind, können Sie hier finden: https://www.nokiantyres.de/

Le changement de pneus entre les pneus été et les pneus hiver peut parfois s’avérer fastidieux et pour certains, il semble que vous soyez toujours en retard pour le changement. Comme il est dangereux de conduire avec des pneus été dans des conditions hivernales, il est important que vous ayez des pneus hiver lorsque l’hiver arrive. Les pneus hiver dédiés seront une meilleure option dans des conditions hivernales difficiles, mais les pneus toutes saisons approuvées pour l’hiver seront plus performants que les pneus été dans des conditions hivernales à tout moment.

Pour les régions où il est plus difficile de prévoir le temps qu’il fera demain ou si vous n’avez pas beaucoup d’hiver de toute façon, les pneus toutes saisons pourraient être la meilleure option car ils assurent la sécurité tout au long de l’année tout en offrant de bonnes performances sur les routes d’été sèches et humides pendant les saisons chaudes et sur la neige et la glace pendant la saison hivernale.

Pour les pays nordiques, l’hiver est imminent et vous devrez utiliser des pneus hiver combinés à des pneus été pour les saisons chaudes, alors qu’en Europe centrale, vous avez des zones très différentes. Certains n’auront pas du tout besoin de pneus hiver, de sorte que vous pourrez utiliser des pneus été toute l’année. Certains connaîtront des conditions hivernales sporadiques où les pneus toutes saisons seront la meilleure option et certaines régions exigeront le changement entre les pneus été et hiver pour obtenir les meilleures performances et la meilleure sécurité. Pour toutes les options de pneus, vous devez toujours choisir des pneus de qualité supérieure pour obtenir les meilleures performances, la meilleure durabilité et la meilleure sécurité. L’argent dépensé pour les pneus de qualité supérieure sera récupéré grâce à la baisse des coûts du carburant et des coûts de remplacement.

Pour plus d’informations sur les pneus toutes saisons approuvés pour l’hiver, consultez le site : https://www.nokiantyres.fr/

View more presentations on SharePresentation

Nous sommes habitués à avoir d’excellents pneus hiver provenant du fabricant de pneus finlandais après avoir dominé le marché des pneus cloutés et non cloutés avec sa gamme Nokian Hakkapeliitta. La nouvelle gamme porte le nom de Nokian WR Snowproof et Snowproof P. Alors que la gamme Hakkapeliitta est développée pour les hivers nordiques qui sont connus pour être très rudes, la gamme Snowproof est développée pour les hivers d’Europe centrale. Le Snowproof P est une version sportive pour les véhicules à grande vitesse qui veulent toujours être performants sur les autoroutes en hiver. Ils font tous deux parties de la gamme de pneus non cloutés dont l’utilisation est légale dans toute l’Europe sans aucune restriction.

L’expérience de Nokian Tyres en matière de pneus hiver remonte à 1935, date à laquelle ils ont inventé les premiers pneus hiver. Cette nouvelle gamme s’appuie sur l’expérience et les connaissances acquises au fil des années pour mettre ces gammes de pneus exceptionnelles sur le marché de l’Europe centrale. La gamme normale peut atteindre une vitesse maximale de 190 km/h, tandis que la version sportive peut atteindre une vitesse de 240km/h. L’autonomie normale est également recommandée pour les voitures électriques et hybrides, alors que la version sportive ne l’est pas.

Étant des pneus non cloutés, ils s’appuient sur le nouveau concept de Nokian Tyres appelé Alpine Performance Concept. Ce concept est basé sur 3 parties différentes qui sont combinées pour former un pneu qui peut exceller en matière de sécurité, de performance, de contrôle et de stabilité. Les pièces sont constituées d’une bande de roulement optimisée pour qu’elle puisse supporter la neige, la glace et la neige fondue avec d’excellentes performances. La bande de roulement doit être capable d’évacuer la neige fondue de la surface de la route afin de minimiser le risque d’aplanissement de la neige fondue. La bande de roulement doit également générer suffisamment de friction pour créer une adhérence et une traction suffisantes. Ensuite, vous avez les lamelles qui sont créées pour améliorer l’adhérence sur la glace, c’est pourquoi, les pneus ont de meilleurs résultats de freinage sur la glace. Enfin, vous avez le composé articulaire qui est fait avec de la silice pour une plus grande résistance à l’usure et une faible résistance au roulement ; ils ont également des particules d’adhérence qui agissent comme du papier de verre sur la glace pour améliorer l’adhérence. Sur la neige, ils ont une excellente adhérence et traction.

Les pneus d’hiver Nokian Snowproof P sont conçus pour la conduite à grande vitesse dans les conditions hivernales d’Europe centrale, tandis que le modèle standard Nokian Snowproof est destiné aux voitures particulières normales. Ils permettent une adhérence optimale sur les routes enneigées, pleines de neige fondue et mouillées. Ils ont une très faible résistance au roulement, ce qui réduit l’usure et la consommation de carburant. Pour les voitures électriques, cela signifie que vous pouvez aller plus loin à chaque charge.

Si vous avez besoin de nouveaux pneus hiver et que vous vivez en Europe centrale, alors le Nokian Snowproof peut vous offrir ce que vous voulez en termes de performances, de contrôle et de sécurité, que vous ayez une voiture particulière ou une voiture de sport et que vous souhaitez pouvoir conduire à la vitesse élevée à laquelle vous êtes habitué pendant les mois chauds de l’année.

Pour plus d’informations sur la gamme Nokian Snowproof et Nokian Snowproof P, consultez le site : https://www.nokiantyres.fr/

We are used to having great winter tyres coming from the Finnish tyre manufacturer after having dominated the market for both non-studded and studded tyres with its Nokian Hakkapeliitta range. The new range go under the name Nokian WR Snowproof and Snowproof P. While the Hakkapeliitta range is developed for Nordic winters that are known for being very harsh, the Snowproof range is developed for Central European winters. The Snowproof P is a sporty version for high speed vehicles that still want to perform on Autobahn during winter conditions. They are both part of the non-studded range of tyres that are legal for use all-over Europe without limitations.

Nokian Tyres has experience from winter tyres that ranges back to 1935 when they invented the first winter tyres. This new range is built on the experience and knowledge developed over the years to bring these exceptional tyre range to the market for central Europe. The normal range can handle top speeds of 190 km/h, while the sporty version can reach speeds of 240km/h. The normal range is also recommended for electric cars and hybrids, while the sporty version is not.

Being non-studded tyres, they rely on Nokian Tyres new concept named, Alpine Performance Concept. This concept is based on 3 different parts that are combined to make a tyre that can excel when it comes to safety, performance, control and stability. The parts consist of an optimized tread pattern so that it can handle snow, ice and slush with excellent performance. The tread has to be able to channel away the slush from the road surface to minimize the risk for slushplaning. The tread also has to generate enough friction to create enough grip and traction. Then you have the sipes that are created in a dense to improve the grip on ice, which is why the exhibit best in class braking results on ice. Finally you have the artic compound that is made with silica for higher wear resistance and low rolling resistance they also have gripping particles that act like sandpaper on ice to improve the grip. On snow, they have excellent grip and traction.

The Nokian Snowproof P winter tires are designed for high-speed driving in Central European winter conditions, while the Nokian Snowproof standard model is for normal passenger cars. They allow for ultimate grip on snowy, slushy and wet roads. They have very low rolling resistance, which reduces wear and fuel consumption. For electric cars, this will lead to that you can get further on every charge.

If you need new winter tyres and you live in Central Europe, then the Nokian Snowproof can offer what you want in terms of performance, control and safety regardless if you have a passenger car or a sports car that you want to be able to drive at the high speeds that you are used to during the warm months of the year.

For more information regarding the Nokian Snowproof and Nokian Snowproof P range, visit: https://www.nokiantyres.com/

dubbdäck

När det gäller vinterdäck kan de dubbfria däcken idag under vissa omständigheter vara bättre än dubbdäck. Du kan idag få dubbfria däck, även kända som friktionsdäck som har utmärkt grepp på snö och is. Detta var inte alltid fallet tidigare, där dubbdäcken var mycket överlägsna och om du behövde bra grepp på is hade du bara valet av dubbdäck. Nuförtiden kan du behöva tänka om ditt uppenbara val eftersom innovationen och tekniken har utvecklats mycket när det gäller dubbfria däck.

Med dubbfria däck behöver du inte oroa dig för att förlora några dubbar när du gör snabbstart eller snabba stopp, vilket kan vara svårt för dubbarna. Dubbarna kommer också att slitas på grund av nötning så att de blir mindre. Det här är något du inte har med de dubbfria däcken. Eftersom du då också kan köra i vilket land som helst med friktionsdäck, blir de mer flexibla och du kan montera dem tidigare om du känner dig mer bekväm med det medan du väntar på vintern.

Dubbade däck kräver ofta att du kör försiktigt från början så att dubbarna kan sätta ordentligt. Spindlarna är också riktade så att du inte ska ändra rotationsriktningen mellan årstiderna. När du roterar däcken ska du alltid hålla vänster däck på vänster sida och höger däck på höger sida. Riktningsförändring kan orsaka att tapparna faller ut. De dubbfria däcken har greppartiklar integrerade i slitbanan, så de är där för att stanna. Slitage kan dock orsaka viss minskning av det, och det är också därför det är viktigt att du byter ut slitna däck till nya däck. Detta bör göras när mönsterdjupet når 4 mm.

När du väljer nya däck till din bil, överväger du säkert premiumdäck utan dubbar, oavsett vilka vinterförhållanden du planerar att köra i. Du måste också göra ändringar i rätt tid för sommardäck.

För mer information om dubbfria däck, besök: https://www.nokiantyres.se/

Winterreifen

Wenn Sie einen neuen Satz Winterreifen für Ihr Fahrzeug kaufen möchten, dann haben Sie ein paar Auswahlmöglichkeiten. Es gibt aber keinen Reifen, der auf winterlichen Straßen eine bessere Leistung bietet als ein Winterreifen mit Spikes. Ein Hauptvorteil ist, dass Sie keine Ketten an Ihrem Fahrzeug anbringen müssen, wenn Sie Winterreifen mit Spikes für Ihr Auto oder Ihren SUV verwenden. Das ist ein großer Vorteil. Wenn Sie jemals Ketten an Ihrem Auto anbringen mussten, dann wissen Sie wovon ich spreche. Die Konditionen die Ketten erfordern, sind normalerweise genau die Konditionen, bei denen es nicht angenehm ist Ihr warmes Auto zu verlassen, um draußen im Schnee und in der Kälte die Ketten an Ihrem Fahrzeug anzubringen.

Wenn Sie in einer Gegend leben, in der ständig wechselnde Wetterbedingungen herrschen, die oft Ketten erfordern, dann sind Spikesreifen ein echter Vorteil. Wenn Sie schon einmal mit Ketten gefahren sind, dann haben Sie sicherlich die starken Vibrationen erlebt, die dabei auftreten. Im Gegensatz dazu fühlt sich das Fahren mit Spikesreifen genauso an wie das Fahren mit normalen Reifen, aber mit dem Vorteil, dass Sie auch bei starkem Schnee und Eis die volle Kontrolle über Ihr Fahrzeug haben.

Spikesreifen sind ein echter Vorteil, wenn Sie in den Wintermonaten in den Bergen unterwegs sind. Wenn Sie in den Bergen unterwegs sind und es viel Schnee gibt, dann benötigen Sie entweder Ketten oder Spikesreifen, um Traktion zu haben. Wenn man in einer solchen Gegend lebt, dann wäre es von großem Vorteil, Spikesreifen zu haben. Bei den Spikesreifen-Technologien hat es bedeutende Fortschritte gegeben und die neueren Spikes bieten auch eine bessere Kraftstoffeffizienz.

Die Nokian Hakkapeliitta 9 Spikesreifen sind gemacht, um mit allen Arten von extremem Wetter klarzukommen und nutzen das neue Eco Stud 9 Concept. Es handelt sich dabei um neue, modernere Spikes, die sowohl den Straßenverschleiß als auch den Lärm reduzieren. Die „Eco Stud“ Spikes dämpfen den Straßenkontakt, weil der Luftraum in der Mitte der unteren Flansche den Aufprall der Spikes verringert. Das sorgt zusammen mit den tiefen Schneerillen auf der Schulter für eine maximale Haftung beim Fahren auf tiefem Schnee.

Ein verbessertes Bremsverhalten, eine bessere Traktion und mehr Sicherheit sind weitere Vorteile, die Sie durch den Kauf von hochwertigen Winterreifen erhalten. Die Winterreifen mit Spikes stoppen viel schneller als Sommer- oder Ganzjahresreifen. Das ist möglich, weil die Spikes die Traktion verbessern und dadurch für eine zusätzliche Haftung sorgen. Winterreifen bestehen aus einer flexiblen Gummimischung und haben ein einzigartiges Profildesign, das für den Einsatz auf Eis, Schnee und Schneematsch gedacht ist. Wenn der Winter vorbei ist, dann sollten Sie wieder auf Sommerreifen wechseln, damit Sie die besten Reifen für den Frühling, Sommer und Herbst an Ihrem Fahrzeug haben. Sie sollten keine Winterreifen verwenden, wenn es warme Temperaturen gibt, weil sie nicht dafür optimiert wurden. Die Abnutzung wird auch sehr hoch sein, wodurch sie sich frühzeitig abnutzen werden. Sie sollte aber immer dann Winterreifen verwenden, wenn es winterliche Konditionen gibt, weil Sommerreifen nicht für den Wintereinsatz zugelassen sind.

Für weitere Informationen zu Spikesreifen können Sie uns hier besuchen: https://www.nokiantyres.de/