Category Archive : Automotive

Při výběru zimních pneumatik není výběr vždy tak snadný. U stejného výrobce pneumatik mají obvykle ve svém sortimentu několik pneumatik, takže to není vždy přímé rozhodnutí. Pokud jste se již rozhodli, že chcete zimní pneumatiky a nechcete pneumatiky s hroty, pak vám zbývají pneumatiky s hroty bez pneumatik a v některých případech i zimní pneumatiky do každého počasí, které jsou vždy s hroty, protože lze použít celoročně. Stále můžete mít na výběr 5-7 pneumatik.

Podíváte-li se např. řada pneumatik od Nokian Tyres, která je předním výrobcem zimních pneumatik. Pocházejí z Finska a mají schopnost kombinovat vysokou kvalitu s drsnými zimními podmínkami, které jsou ve Finsku během zimy. Vlastní také jedno z nejznámějších zimních testovacích zařízení, často nazývané „Bílé peklo“. Podmínky, které zde panují, jsou jedny z nejtvrdších, kterým můžete čelit, což z něj dělá perfektní testovací místo pro zimní pneumatiky, které musí vynikat v obtížných podmínkách.

Máte dvě různé pneumatiky bez hrotu s názvem Nokian Snowproof, kde jedna má za jménem písmeno „P“. Tato pneumatika je vyrobena pro středoevropské podmínky, kde máte během zimy nejrůznější podmínky, ale přesto si chcete zajistit, abyste měli během zimy tu nejlepší bezpečnost. Nokian Snowproof P jsou určeny pro rychlejší automobily, které umožňují vysoké rychlosti, takže můžete své sportovní auto snadno používat na dálnici Autobahn při vysokých rychlostech bez obav.

Pak máte Nokian Hakkapeliitta R3, která nese slavný název Hakkapeliitta známý také z jejich nabídky pneumatik s hroty. Jedná se o severskou zimní pneumatiku, která zvládne i ty nejnáročnější zimní podmínky. Tyto pneumatiky jsou ideální pro oblasti, které mají během zimní sezóny dlouhé a tuhé zimy. Používají kryokrystaly jako uchopující částice a mají dezén běhounu, který zahrnuje lamely pro lepší přilnavost na sněhu i ledu a dobře se přizpůsobuje jakýmkoli jízdním a povětrnostním podmínkám. Tyto pneumatiky se také doporučují pro elektrická vozidla a hybridy, které vyžadují pneumatiky s nízkým valivým odporem a odolnou proti opotřebení.

Konečně máte Nokian WR A4 a Nokian WR D4, kde Nokian WR A4 je verze pro sportovní automobily a Nokian WR D4 je pro normální osobní automobily. Obě verze se také doporučují pro elektromobily a hybridy. Vykazují velkou přilnavost na různých površích, které se vyskytly během měnících se povětrnostních podmínek. To je také zaměřeno na střední Evropu, kde se musíte přizpůsobit tomu, že budete mít během stejného dne někdy suché, mokré nebo pak zasněžené podmínky, a přitom si během jízdy můžete zůstat v bezpečí. S celou řadou pneumatik Nokian budete mít na zimních površích vždy skvělou přilnavost, i když se vydáte na jejich celoroční pneumatiky schválené pro zimu, zvané Nokian Weatherproof nebo Nokian Seasonproof.

Další informace o pneumatikách bez hrotů naleznete na adrese: https://www.nokiantyres.cz/

When you select winter tyres, the selection isn’t always that easy. Within the same tyre manufacturer they tend to have several tyres in their range, so it isn’t always a straight forward decision. If you have already decided that you want winter tyres and you don’t want studded tyres, then you have the non-studded tyre option left and in some cases also the winter approved all-weather tyres that are always non-studded, as they can be used all-year round. You might still have 5-7 tyres to choose from.

If you look at e.g. the range of tyres from Nokian Tyres, which is the leading manufacturer when it comes to winter tyres. Being from Finland they have the ability to combine the high quality with the severe winter conditions that are present in Finland during the winter. They also own one of the most famous winter testing facilities, often called “The White Hell”. The conditions that prevail there are some of the toughest you can face, which makes it a perfect testing site for winter tyres that have to excel in difficult conditions.

You have two different non-studded tyres named Nokian Snowproof, where one has the letter “P” after the name. This tyre is made for Central European conditions where you have more varying conditions during the winter, but still want to ensure that you have he best safety during the winter. The Nokian Snowproof P are aimed for faster automobiles that allow for high speeds, so that you can easily use your sports car on Autobahn at high speeds without having to worry.

You then have the Nokian Hakkapeliitta R3, which carries the famous Hakkapeliitta name also know from their studded tyre range. This is a Nordic winter tyre that can handle the harshest winter conditions. These tyres are perfect for areas that have long and harsh winters during the winter season. They use cryo-crystals as gripping particles and have a tread design that includes sipes for superior grip on both snow and ice and adapts well to any driving and weather conditions. These tyres are also recommended for electric vehicles and hybrids, that require tyres with low rolling resistance and wear resistant rubber compound.

Finally you have the Nokian WR A4 and Nokian WR D4, where the Nokian WR A4 is the version for sporty cars and the Nokian WR D4 is for normal passenger cars. Both versions are also recommended for electric cars and hybrids. They exhibit great grip on different surfaces experienced during changing weather conditions. This is also aimed for Central Europe where you have to adapt to having sometimes dry, wet or then snowy conditions during the same day, while still being able to remain safe while driving. With the whole Nokian range of tyres, you will always have great grip on winter surfaces, even if you go for their winter approved all-season tyres, called Nokian Weatherproof or Nokian Seasonproof.

For more information regarding non-studded tyres, visit: https://www.nokiantyres.com/

Lorsque vous choisissez des pneus hiver, la sélection n’est pas toujours aussi facile. Au sein d’un même fabricant de pneus, ils ont tendance à avoir plusieurs pneus dans leur gamme, de sorte qu’il n’est pas toujours facile de prendre une décision. Si vous avez déjà décidé que vous voulez des pneus hiver et que vous ne voulez pas de pneus cloutés, il vous reste l’option des pneus non cloutés et, dans certains cas, des pneus toutes saisons approuvées pour l’hiver qui sont toujours non cloutés, car ils peuvent être utilisés toute l’année. Vous avez peut-être encore le choix entre 5 et 7 pneus différents.

Si vous regardez par exemple la gamme de pneus de Nokian Tyres, qui est le premier fabricant de pneus hiver. Étant originaires de Finlande, ils ont la capacité de combiner la haute qualité avec les conditions hivernales sévères qui sont présentes en Finlande pendant l’hiver. Ils possèdent également l’une des plus célèbres installations d’essais hivernaux, appelée « l’enfer blanc ». Les conditions qui y règnent sont parmi les plus dures que l’on puisse affronter, ce qui en fait un site d’essai parfait pour les pneus hiver qui doivent exceller dans des conditions difficiles.

Vous avez deux pneus non cloutés différents appelés Nokian Snowproof, dont l’un porte la lettre « P » après le nom. Ce pneu est conçu pour les conditions d’Europe centrale où les conditions sont plus variables en hiver, mais où l’on veut quand même assurer la meilleure sécurité possible pendant l’hiver. Les Nokian Snowproof P sont destinés aux automobiles plus rapides qui permettent des vitesses élevées, de sorte que vous pouvez facilement utiliser votre voiture de sport sur l’autoroute à grande vitesse sans avoir à vous inquiéter.

Vous avez ensuite le Nokian Hakkapeliitta R3, qui porte le célèbre nom Hakkapeliitta, également connu pour sa gamme de pneus cloutés. Il s’agit d’un pneu hiver nordique qui peut supporter les conditions hivernales les plus rudes. Ces pneus sont parfaits pour les régions qui connaissent des hivers longs et rigoureux pendant la saison hivernale. Ils utilisent des cristaux comme particules d’adhérence et ont une bande de roulement qui comprend des lamelles pour une meilleure adhérence sur la neige et la glace et qui s’adapte bien à toutes les conditions de conduite et météorologiques. Ces pneus sont également recommandés pour les véhicules électriques et hybrides, qui nécessitent des pneus ayant une faible résistance au roulement et un composé de caoutchouc résistant à l’usure.

Enfin, vous avez le Nokian WR A4 et le Nokian WR D4, où le Nokian WR A4 est la version pour les voitures de sport et le Nokian WR D4 celle pour les voitures particulières normales. Les deux versions sont également recommandées pour les voitures électriques et hybrides. Ils font preuve d’une grande adhérence sur différentes surfaces lors de changements de conditions météorologiques. Ils sont destinés à l’Europe centrale où il faut s’adapter à des conditions parfois sèches, humides ou ensuite enneigées le même jour, tout en restant en sécurité pendant la conduite. Avec toute la gamme de pneus Nokian, vous aurez toujours une excellente adhérence sur les surfaces hivernales, même si vous optez pour leurs pneus toutes saisons approuvées pour l’hiver, appelés Nokian Weatherproof ou Nokian Seasonproof.

Pour plus d’informations sur les pneus non cloutés, consultez le site : https://www.nokiantyres.fr/

buy new car

Everyone wants to have a private vehicle, and there are things that you should consider if you want to have a new vehicle. For instance, you should have chosen a car that is enough for your monthly budget if you want to drive a car and save for other expenses. You should also make sure you have car insurance if you plan to have a car.

Car insurance can ensure that your car will be paid off if you ever had an accident and cover your repairs and damage. You should also consider the number of people in your family. Most people who have kids get an SUV, while single people are mostly riding convertibles or sedans.

Your lifestyle should also be a factor in choosing a vehicle. You should know what things you carry and the work you do. You would not expect a farmer to have a van but instead, a truck for the person’s tools. The last thing you want to have when choosing a vehicle is choosing the best available option for you and your family.

You can either lease or purchase a vehicle through car dealerships in San Diego mostly offer leasing and buying options. If you want to know the difference between purchasing and leasing, you can always read this infographic from CarBevy.

buy new car

Pickup trucks are one of the most popular designs of a vehicle, considering it has the capacity to pull and carry stuff. It is perfect to utilize not only for family outings but as well as for business purposes. Numerous pickup truck owners are taking advantage of this resource to have an extra income source in their family. Beginning their pickup food truck, hauling, or carrying furniture and appliances firm and expanding it very well.

In 1925, the first well-known pickup truck was factory-produced by Ford Model T Runabout and Pickup Body. It was introduced to the masses by Henry Ford, an American industrialist and business magnate who is the Ford Motor Company founder. The period where the development in transportation and logistics, plus the global economy, persists in advancing.

The preamble of pickup trucks initiated by Henry Ford became the ignition of the creation’s success. Furthermore, pickup trucks became prevalent in the global economy during the 1950s in the United States. Consumers are starting to purchase this style of an automobile for lifestyle reasons. 15% of the customers who bought a pickup used it as their transportation to work. The Ford F-Series is still the number one best-selling company with at least a year-end sale of 896,526 in 2019 until the current time – based on the website statista.com.

However, people have that stance where they tend to neglect their responsibilities once they attain the worldly things they have always dreamed about. Multiple folks have a hard time prolonging their belongings because of carelessness. For instance, doing proper maintenance with properties is a requirement by the experts and even those automotive enterprises. Most especially since replacing the injectors, you can exchange with Cummins injectors or Duramax injectors are costly.

To know more about the importance of proper preservation and what else you can improve to your pickup, read the infographic below brought to you by Pure Diesel Power:

225/50R17 Winterreifen

Die Wahl der Reifen ist immer sehr wichtig, da Reifen eine wichtige Rolle für die Sicherheit beim Fahren spielen, und dies umso mehr, wenn Sie ein schweres Fahrzeug unter rauen Winterbedingungen fahren. Da SUVs sowohl größer als auch schwerer als normale Autos sind, müssen die Reifen die höhere Last tragen können, aber auch genügend Grip bieten, damit dieses schwere Fahrzeug schnell anhält, wenn Sie es benötigen, um Unfälle zu vermeiden. Bremsweg und Handling in Kurven sind sehr wichtig, damit Sie auf den Straßen bleiben und Unfälle im Winter vermeiden können. Dafür benötigen Sie Premium-SUV-Winterreifen mit oder ohne Spikes.

Die Reifenabmessungen sind größer als bei normalen Reifen, und Sie benötigen wahrscheinlich Reifen mit Abmessungen wie 215/65R16 Winterreifen oder 225/50R17 Winterreifen. Sie können im Internet nach der gewünschten Option suchen und die für Ihre SUV-Größe verfügbaren Optionen bewerten. Darüber hinaus können Sie die verschiedenen Reifentests überprüfen, die von verschiedenen Motormagazinen durchgeführt werden, um festzustellen, welche Reifen die besten Bewertungen für die Bedingungen in Ihrer Region aufweisen. Je nachdem, wo Sie wohnen und welche Optionen Ihrer Meinung nach für Sie am besten geeignet sind, müssen Sie möglicherweise auch zwischen Spikereifen oder Spikereifen wählen. Sie haben sowohl gute als auch sichere Optionen, wenn Sie sich das Premium-Reifensegment ansehen.

Weitere Informationen dazu, wie Sie die richtige Reifengröße für Ihren SUV finden, finden Sie unter: https://www.nokiantyres.ch/

View more presentations on SharePresentation

SUV Winterreifen

Die Reifenauswahl ist immer sehr wichtig, da Reifen eine wichtige Rolle für die Sicherheit beim Fahren spielen, und noch mehr, wenn Sie ein schweres Fahrzeug unter rauen Winterbedingungen fahren. Da SUVs sowohl größer als auch schwerer als normale Personenkraftwagen sind, müssen die Reifen sowohl die höhere Last tragen können als auch ausreichend Grip bieten, damit dieses schwere Fahrzeug bei Bedarf schnell zum Stillstand kommt, um Unfälle zu vermeiden. Der Bremsweg und das Handling in Kurven sind sehr wichtig, damit Sie auf den Straßen bleiben und Unfälle im Winter vermeiden können. Dazu benötigen Sie Premium SUV Winterreifen mit oder ohne Spikes.

Die Reifenabmessungen sind größer als bei normalen Reifen, und Sie benötigen wahrscheinlich Reifen mit Abmessungen wie 215/65R16 Winterreifen oder 225/50R17 Winterreifen. Sie können die Option, die Sie benötigen, im Internet suchen und die Optionen bewerten, die für Ihre SUV-Größe verfügbar sind. Darüber hinaus können Sie die verschiedenen Reifentests überprüfen, die von verschiedenen Motormagazinen durchgeführt werden, um festzustellen, welche Reifen die beste Bewertung für die Bedingungen haben, die Ihrer Region ähnlich sind. Je nachdem, wo Sie wohnen und welche Optionen Ihrer Meinung nach am besten zu Ihnen passen, müssen Sie möglicherweise auch zwischen Spikereifen oder Reifen ohne Spikes wählen. Sie bieten sowohl gute als auch sichere Optionen, wenn Sie sich das Premium-Reifensegment ansehen.

Weitere Informationen zum Finden der richtigen Reifenabmessung für Ihren SUV finden Sie unter: https://www.nokiantyres.at/

View more presentations on SharePresentation

Le changement de pneus entre les pneus été et les pneus hiver peut parfois s’avérer fastidieux et pour certains, il semble que vous soyez toujours en retard pour le changement. Comme il est dangereux de conduire avec des pneus été dans des conditions hivernales, il est important que vous ayez des pneus hiver lorsque l’hiver arrive. Les pneus hiver dédiés seront une meilleure option dans des conditions hivernales difficiles, mais les pneus toutes saisons approuvées pour l’hiver seront plus performants que les pneus été dans des conditions hivernales à tout moment.

Pour les régions où il est plus difficile de prévoir le temps qu’il fera demain ou si vous n’avez pas beaucoup d’hiver de toute façon, les pneus toutes saisons pourraient être la meilleure option car ils assurent la sécurité tout au long de l’année tout en offrant de bonnes performances sur les routes d’été sèches et humides pendant les saisons chaudes et sur la neige et la glace pendant la saison hivernale.

Pour les pays nordiques, l’hiver est imminent et vous devrez utiliser des pneus hiver combinés à des pneus été pour les saisons chaudes, alors qu’en Europe centrale, vous avez des zones très différentes. Certains n’auront pas du tout besoin de pneus hiver, de sorte que vous pourrez utiliser des pneus été toute l’année. Certains connaîtront des conditions hivernales sporadiques où les pneus toutes saisons seront la meilleure option et certaines régions exigeront le changement entre les pneus été et hiver pour obtenir les meilleures performances et la meilleure sécurité. Pour toutes les options de pneus, vous devez toujours choisir des pneus de qualité supérieure pour obtenir les meilleures performances, la meilleure durabilité et la meilleure sécurité. L’argent dépensé pour les pneus de qualité supérieure sera récupéré grâce à la baisse des coûts du carburant et des coûts de remplacement.

Pour plus d’informations sur les pneus toutes saisons approuvés pour l’hiver, consultez le site : https://www.nokiantyres.fr/

View more presentations on SharePresentation

Nous sommes habitués à avoir d’excellents pneus hiver provenant du fabricant de pneus finlandais après avoir dominé le marché des pneus cloutés et non cloutés avec sa gamme Nokian Hakkapeliitta. La nouvelle gamme porte le nom de Nokian WR Snowproof et Snowproof P. Alors que la gamme Hakkapeliitta est développée pour les hivers nordiques qui sont connus pour être très rudes, la gamme Snowproof est développée pour les hivers d’Europe centrale. Le Snowproof P est une version sportive pour les véhicules à grande vitesse qui veulent toujours être performants sur les autoroutes en hiver. Ils font tous deux parties de la gamme de pneus non cloutés dont l’utilisation est légale dans toute l’Europe sans aucune restriction.

L’expérience de Nokian Tyres en matière de pneus hiver remonte à 1935, date à laquelle ils ont inventé les premiers pneus hiver. Cette nouvelle gamme s’appuie sur l’expérience et les connaissances acquises au fil des années pour mettre ces gammes de pneus exceptionnelles sur le marché de l’Europe centrale. La gamme normale peut atteindre une vitesse maximale de 190 km/h, tandis que la version sportive peut atteindre une vitesse de 240km/h. L’autonomie normale est également recommandée pour les voitures électriques et hybrides, alors que la version sportive ne l’est pas.

Étant des pneus non cloutés, ils s’appuient sur le nouveau concept de Nokian Tyres appelé Alpine Performance Concept. Ce concept est basé sur 3 parties différentes qui sont combinées pour former un pneu qui peut exceller en matière de sécurité, de performance, de contrôle et de stabilité. Les pièces sont constituées d’une bande de roulement optimisée pour qu’elle puisse supporter la neige, la glace et la neige fondue avec d’excellentes performances. La bande de roulement doit être capable d’évacuer la neige fondue de la surface de la route afin de minimiser le risque d’aplanissement de la neige fondue. La bande de roulement doit également générer suffisamment de friction pour créer une adhérence et une traction suffisantes. Ensuite, vous avez les lamelles qui sont créées pour améliorer l’adhérence sur la glace, c’est pourquoi, les pneus ont de meilleurs résultats de freinage sur la glace. Enfin, vous avez le composé articulaire qui est fait avec de la silice pour une plus grande résistance à l’usure et une faible résistance au roulement ; ils ont également des particules d’adhérence qui agissent comme du papier de verre sur la glace pour améliorer l’adhérence. Sur la neige, ils ont une excellente adhérence et traction.

Les pneus d’hiver Nokian Snowproof P sont conçus pour la conduite à grande vitesse dans les conditions hivernales d’Europe centrale, tandis que le modèle standard Nokian Snowproof est destiné aux voitures particulières normales. Ils permettent une adhérence optimale sur les routes enneigées, pleines de neige fondue et mouillées. Ils ont une très faible résistance au roulement, ce qui réduit l’usure et la consommation de carburant. Pour les voitures électriques, cela signifie que vous pouvez aller plus loin à chaque charge.

Si vous avez besoin de nouveaux pneus hiver et que vous vivez en Europe centrale, alors le Nokian Snowproof peut vous offrir ce que vous voulez en termes de performances, de contrôle et de sécurité, que vous ayez une voiture particulière ou une voiture de sport et que vous souhaitez pouvoir conduire à la vitesse élevée à laquelle vous êtes habitué pendant les mois chauds de l’année.

Pour plus d’informations sur la gamme Nokian Snowproof et Nokian Snowproof P, consultez le site : https://www.nokiantyres.fr/

We are used to having great winter tyres coming from the Finnish tyre manufacturer after having dominated the market for both non-studded and studded tyres with its Nokian Hakkapeliitta range. The new range go under the name Nokian WR Snowproof and Snowproof P. While the Hakkapeliitta range is developed for Nordic winters that are known for being very harsh, the Snowproof range is developed for Central European winters. The Snowproof P is a sporty version for high speed vehicles that still want to perform on Autobahn during winter conditions. They are both part of the non-studded range of tyres that are legal for use all-over Europe without limitations.

Nokian Tyres has experience from winter tyres that ranges back to 1935 when they invented the first winter tyres. This new range is built on the experience and knowledge developed over the years to bring these exceptional tyre range to the market for central Europe. The normal range can handle top speeds of 190 km/h, while the sporty version can reach speeds of 240km/h. The normal range is also recommended for electric cars and hybrids, while the sporty version is not.

Being non-studded tyres, they rely on Nokian Tyres new concept named, Alpine Performance Concept. This concept is based on 3 different parts that are combined to make a tyre that can excel when it comes to safety, performance, control and stability. The parts consist of an optimized tread pattern so that it can handle snow, ice and slush with excellent performance. The tread has to be able to channel away the slush from the road surface to minimize the risk for slushplaning. The tread also has to generate enough friction to create enough grip and traction. Then you have the sipes that are created in a dense to improve the grip on ice, which is why the exhibit best in class braking results on ice. Finally you have the artic compound that is made with silica for higher wear resistance and low rolling resistance they also have gripping particles that act like sandpaper on ice to improve the grip. On snow, they have excellent grip and traction.

The Nokian Snowproof P winter tires are designed for high-speed driving in Central European winter conditions, while the Nokian Snowproof standard model is for normal passenger cars. They allow for ultimate grip on snowy, slushy and wet roads. They have very low rolling resistance, which reduces wear and fuel consumption. For electric cars, this will lead to that you can get further on every charge.

If you need new winter tyres and you live in Central Europe, then the Nokian Snowproof can offer what you want in terms of performance, control and safety regardless if you have a passenger car or a sports car that you want to be able to drive at the high speeds that you are used to during the warm months of the year.

For more information regarding the Nokian Snowproof and Nokian Snowproof P range, visit: https://www.nokiantyres.com/